คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง Wish - Blackbeans คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Am

Intro : / C G / Am F / (4Time)


Cาลเวลาที่ผ่านGมายังคง Amรัก..  F

Cฉันก็รู้ว่าเธอไม่Gคิดและไม่สนAmใจ..  F

Cยิ่งพยายามเท่าไGรยิ่งเลือนหAmาย..  F

Cฉันได้แต่คิดแต่หGวังให้เธอหันAmมา..  F


* เAmธอลองมองบนFฟ้ายามค่ำคืน

Cธอจะเห็นดGาวอยู่บนนั้น

AmองอธิษฐFานสักข้อหCนึ่ง

ที่เธออยGากเหมือนในAmฝัน

แล้วหFลับตาCลง วาดฝันว่าเGธอจะเป็นยังAmไง

ฉันหFลับตาCลง และมีสิ่งเดีGยวที่จะขอ


** Cขอให้เธอและGฉันได้เคียงคู่Amกัน

ขอให้เราได้FรักกันชัวนิรัCนดร์

แค่Gฉัน.. และเAmธอ..  F

Cค่ำคืนเหน็บหนGาวในทุกๆ วAmัน

ขอมีเธอกอดFฉันในยามค่ำCคืน

ได้โปรดเถอะGฟ้าช่วยรับAmคำ อธิษฐFานของเรา


Instru : / C G / Am F / (4Time)


* เAmธอลองมองบนFฟ้ายามค่ำคืน

Cธอจะเห็นดGาวอยู่บนนั้น

AmองอธิษฐFานสักข้อหCนึ่ง

ที่เธออยGากเหมือนในAmฝัน

แล้วหFลับตาCลง วาดฝันว่าเGธอจะเป็นยังAmไง

ฉันหFลับตาCลง และมีสิ่งเดีGยวที่จะขอ


** Cขอให้เธอและGฉันได้เคียงคู่Amกัน

ขอให้เราได้FรักกันชัวนิรัCนดร์

แค่Gฉัน.. และเAmธอ..  F

Cค่ำคืนเหน็บหนGาวในทุกๆ วAmัน

ขอมีเธอกอดFฉันในยามค่ำCคืน

ได้โปรดเถอะGฟ้าช่วยรับAmคำ อธิษฐFานของเรา


Instru : / C G / Am F / (4Time)


Cธิษฐานให้หมู่ดGาวมาเรียงร้อยAmกัน

ฉันและเธออยู่ด้วยFกันในยามค่ำCคืน

อธิษฐานให้หมู่ดGาวมาเรียงร้อยAmกัน

ฉันและเธอกอดFกันในยามราตCรี

อธิษฐานให้หมู่ดGาวมาเรียงร้อยAmกัน

ฉันและเธอหลับFฝันในยามค่ำCคืน

อธิษฐานให้หมู่ดGาวมาเรียงร้อยAmกัน

อธิษฐFาน.. ของเCรา..

เนื้อเพลง Wish - Blackbeans

กาลเวลาที่ผ่านมายังคง รัก
ฉันก็รู้ว่าเธอไม่คิดและไม่สนใจ
ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งเลือนหาย
ฉันได้แต่คิดแต่หวังให้เธอหันมา

* เธอลองมองบนฟ้ายามค่ำคืน
เธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้น
ลองอธิษฐานสักข้อหนึ่ง
ที่เธออยากเหมือนในฝัน
แล้วหลับตาลง วาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไง
ฉันหลับตาลง และมีสิ่งเดียวที่จะขอ

** ขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กัน
ขอให้เราได้รักกันชัวนิรันดร์ แค่ฉันและเธอ
ค่ำคืนเหน็บหนาวในทุกๆวัน
ขอมีเธอกอดฉันในยามค่ำคืน
ได้โปรดเถอะฟ้าช่วยรับคำอธิษฐานของเรา

* เธอลองมองบนฟ้ายามค่ำคืน
เธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้น
ลองอธิษฐานสักข้อหนึ่ง
ที่เธออยากเหมือนในฝัน
แล้วหลับตาลง วาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไง
ฉันหลับตาลง และมีสิ่งเดียวที่จะขอ

** ขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กัน
ขอให้เราได้รักกันชัวนิรันดร์ แค่ฉันและเธอ
ค่ำคืนเหน็บหนาวในทุกๆวัน
ขอมีเธอกอดฉันในยามค่ำคืน
ได้โปรดเถอะฟ้าช่วยรับคำอธิษฐานของเรา

อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ฉันและเธออยู่ด้วยกันในยามค่ำคืน
อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ฉันและเธอกอดกันในยามราตรี
อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ฉันและเธอหลับฝันในยามค่ำคืน

comment facebook...