คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง สัญญาหน้าฝน - คาราบาว คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 4 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Em
Am
Bm

Intro : / G / D / G / D /
           / G Em / C G /
           / Am Bm C D / G /ฟ้GาในเEmดือนฝนGฉ่ำ  DคงนึกGขำต่อEmคำสัญGญา

Emนหล่นเทร่วงCมา สายลมพัดBmพายิ่งรนร้อนใAm D

Gหนว่าไปแล้วกEmลับหน้าฝน ใCครเป็นคนสัญGญาเอาไว้

ทิ้Emงให้รอทุกข์ทCนเท่าไหร่ Dคนอย่างเงี๊ยะก็Gมี..


Gนเจ้าEmจงไหลกGลับ  DไปรอGรับ คนEmผิดสัญGญา

Emนคอยสมน้ำหCน้า อย่าพึ่งตกBmมา ข้าแสลงใAm D

Gดือนเป็นปี ล่วงผ่Emานไปแล้ว แCก้วตาเจ้าแหกGตาใช่ไหม

 รู้Emอย่างงี้ไม่Cคิดรักใคร Dกัดจิ้งหรีดมันกGว่า..


* มGองเห็น ควายตัวผู้ตัวเDมีย.. คDลอเคลีย แล้วให้คิดอิจGฉา

   เGป็นควาย มันไม่มีปัญDญา.. ปัCญหาเDลยไม่Gมี..


** ได้แต่หCวัง หวัง หวัง ว่าGซักวันหนึ่ง

     ถึงได้คCอย คอย คอย เธออGยู่อย่างนี้

     แล้วมาหCลอก หลอก หลอก ให้Gฉันตายใจ

     ลืDอไปทั้งตำบGล..


*** ถ้าฉันCมีเงินทอง มากมGายหลายหมื่น

      คงไม่Cยืนรอเธอ จนGฝนหมดฟ้า

      ฉันจะจ้Cางเครื่องบิน หว่านGฝนลงมา

      ต่DอสัญญาฝนเทีGยม..

Instru : / G / D / D / G /
             / G / D C D C / G /*** ถ้าฉันCมีเงินทอง มากมGายหลายหมื่น

      คงไม่Cยืนรอเธอ จนGฝนหมดฟ้า

      ฉันจะจ้Cางเครื่องบิน หว่านGฝนลงมา

      ต่DอสัญญาฝนเทีGยม..


รัGกจนใEmจปี่ ป่Gน   เDกิดเป็นคGนทำตัEmวไม่เGจียม

Emวัญไม่ควรคู่เCรียม ไม่เหมือนนิยBmายจากคลองแสนแAm Dสบ

วัGนที่เธอได้จEmากไปไกล ใCครจะรู้ไปแGล้วโกยแน้บ

 รัEmกมันมีมากมCายหลายแบบ เDจ็บทั้งแสบ ทั้งGคัน..


ถึGงเธอไEmปไม่กGลับ  DยังคอยนัGบวันเดืEmอนข้างGฝา

EmฎิทินดาCรา ยังยิ้มส่งBmมา ถากถางหัวใAm D

GดนเขาคาบไปหEmม่ำเสียแล้ว เCอ็งไม่ต้องทำสGงกะสัย

Emลงเมืองกรุง ทั้งยCาวทั้งใหญ่ Dจ้างก็หา ไม่เGจอ

Emลงเมืองกรุง ทั้งยCาวทั้งใหญ่ Dจ้างก็หา ไม่เGจอ..

เนื้อเพลง สัญญาหน้าฝน - คาราบาว

ฟ้าในเดือนฝนฉ่ำ คงนึกขำต่อคำสัญญา
ฝนหล่นเทร่วงมา สายลมพัดพายิ่งรนร้อนใจ
ไหนว่าไปแล้วกลับหน้าฝน
ใครเป็นคนสัญญาเอาไว้
ทิ้งให้รอทุกข์ทนเท่าไหร่ คนอย่างเงี๊ยะก็มี..

ฝนเจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับ คนผิดสัญญา
ฝนคอยสมน้ำหน้า อย่าพึ่งตกมา ข้าแสลงใจ
เดือนเป็นปี ล่วงผ่านไปแล้ว
แก้วตาเจ้าแหกตาใช่ไหม
รู้อย่างงี้ไม่คิดรักใคร กัดจิ้งหรีดมันกว่า..

* มองเห็น ควายตัวผู้ตัวเมีย..
คลอเคลีย แล้วให้คิดอิจฉา
เป็นควาย มันไม่มีปัญญา.. ปัญหาเลยไม่มี..

** ได้แต่หวัง หวัง หวัง ว่าซักวันหนึ่ง
ถึงได้คอย คอย คอย เธออยู่อย่างนี้
แล้วมาหลอก หลอก หลอก ให้ฉันตายใจ
ลือไปทั้งตำบล..

*** ถ้าฉันมีเงินทอง มากมายหลายหมื่น
คงไม่ยืนรอเธอ จนฝนหมดฟ้า
ฉันจะจ้างเครื่องบิน หว่านฝนลงมา
ต่อสัญญาฝนเทียม..

*** ถ้าฉันมีเงินทอง มากมายหลายหมื่น
คงไม่ยืนรอเธอ จนฝนหมดฟ้า
ฉันจะจ้างเครื่องบิน หว่านฝนลงมา
ต่อสัญญาฝนเทียม..

รักจนใจปี่ป่น เกิดเป็นคนทำตัวไม่เจียม
ขวัญไม่ควรคู่เรียม
ไม่เหมือนนิยายจากคลองแสนแสบ
วันที่เธอได้จากไปไกล ใครจะรู้ไปแล้วโกยแน้บ
รักมันมีมากมายหลายแบบ เจ็บทั้งแสบ ทั้งคัน..

ถึงเธอไปไม่กลับ ยังคอยนับวันเดือนข้างฝา
ปฎิทินดารา ยังยิ้มส่งมา ถากถางหัวใจ
โดนเขาคาบไปหม่ำเสียแล้ว เอ็งไม่ต้องทำสงกะสัย
หลงเมืองกรุง ทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หา ไม่เจอ
หลงเมืองกรุง ทั้งยาวทั้งใหญ่ จ้างก็หา ไม่เจอ..

comment facebook...