คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ภวังค์จิต - PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์) คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
F
Am

Intro : / Am / G / F G / (2Time)


Amกาสะลองร่วงหGล่นพื้น

วันFคืนเนินนานเปลี่ยวเหงาลมหนาวพัดโGบกโบย

Amโชยกลิ่นรักจากใGจอ้าย

ให้ลFอยลมไปหาน้องเพื่อเป็นผ้าฝ้ายมอบไGออุ่น


Amฮือนแก้วใด บ่งGามเท่าความดี

ที่Fตัวน้องมี ให้อ้ายนั้น มันงGามล้ำ

Amบ่มีเพชรพลอย ไพGลินจินดาคำ

แต่เFมื่อมีธรรมนำน้อง Gก็สุขใจ


Amฉัน..เชื่อว่าเGธอ ยังFคงรักกัน

รักมั่น ไม่เสื่Gอมสลาย

Amไม่..จากไปไGหน

วนเวีFยนคุ้มภัยในยามทุกข์ ยGามใจตรม

Amฉันเชื่อว่าเธอ Gคนที่อยู่บนฟ้า

Fทุกกาลเวลา เธอไม่จGากไปไหน

Amไม่อาจมีสิ่งใด Gมาพลัดพรากใจเราสอง

Fม้ต้องตายจากกัน ก็เพียงGตัวใช่หัวใจ


จุตAmติจุตตัง มรณังและก็จุตติ

แม้Gรักกันปานใดแต่ ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ

แม้เวFลาจะพรากเราจากการ รักโลภโกรธหลง

แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่Gาง

โดนลากด้วยพระAmสงฆ์

ระทม ตรอมตรม โศกอารมณ์ใจอาวGรณ์

ฝังจิต คิดหา ยามเวลาเธออาFทร

ให้รักสว่างไสวเป็นดังแสงไฟดุจทินกร

ให้รักมอบความอบGอุ่น

ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์


Amรอนแรมเรื่องรักเธอจากไปไกลอีกชGาติภพ

ดวงมอญมันโศกนักอยู่แห่งใดจึงไม่ไFด้พบ

บ้านที่เคยมี แปล เคยไกว หมอนที่เธอเคยนอน

เหลือเพียงแค่เท่าธุGลีจากดุ้นฝืนในกองAmฟอน

ภมรกับช่อดอกไม้ยังมีเฉาและมีจGากกัน

ความเศร้าความสุขใดใดจะทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องหFลัง

ชื่อว่าเธอไม่เคยจากไปและอยู่ในความจำฉัน

จะรักกันคณาGนับ ต่อให้ล่วงลับและดับขันธ์


Amฉัน..เชื่อว่าเGธอ ยังFคงรักกัน

รักมั่น ไม่เสื่Gอมสลาย

Amไม่..จากไปไGหน

วนเวีFยนคุ้มภัยในยามทุกข์ ยGามใจตรม

Amฉันเชื่อว่าเธอ Gคนที่อยู่บนฟ้า

Fทุกกาลเวลา เธอไม่จGากไปไหน

Amไม่อาจมีสิ่งใด Gมาพลัดพรากใจเราสอง

Fม้ต้องตายจากกัน ก็เพียงGตัวใช่หัวใจ


Instru : / Am / G / F G / (2Time)


จุตAmติจุตตัง มรณังและก็จุตติ

แม้Gรักกันปานใดแต่ ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ

แม้เวFลาจะพรากเราจากการ รักโลภโกรธหลง

แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่Gาง

โดนลากด้วยพระAmสงฆ์

ระทม ตรอมตรม โศกอารมณ์ใจอาวGรณ์

ฝังจิต คิดหา ยามเวลาเธออาFทร

ให้รักสว่างไสวเป็นดังแสงไฟดุจทินกร

ให้รักมอบความอบGอุ่น

ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์


จุตAmติจุตตัง มรณังและก็จุตติ

แม้Gรักกันปานใดแต่ ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ

แม้เวFลาจะพรากเราจากการ รักโลภโกรธหลง

แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่Gาง

โดนลากด้วยพระAmสงฆ์

ระทม ตรอมตรม โศกอารมณ์ใจอาวGรณ์

ฝังจิต คิดหา ยามเวลาเธออาFทร

ให้รักสว่างไสวเป็นดังแสงไฟดุจทินกร

ให้รักมอบความอบGอุ่น

ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์


Amรอนแรมเรื่องรักเธอจากไปไกลอีกชGาติภพ

ดวงมอญมันโศกนักอยู่แห่งใดจึงไม่ไFด้พบ

บ้านที่เคยมี แปล เคยไกว หมอนที่เธอเคยนอน

เหลือเพียงแค่เท่าธุGลีจากดุ้นฝืนในกองAmฟอน

ภมรกับช่อดอกไม้ยังมีเฉาและมีจGากกัน

ความเศร้าความสุขใดใดจะทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องหFลัง

ชื่อว่าเธอไม่เคยจากไปและอยู่ในความจำฉัน

จะรักกันคณาGนับ ต่อให้ล่วงลับและดับขันธ์

เนื้อเพลง ภวังค์จิต - PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

กาสะลองร่วงหล่นพื้น
วันคืนเนินนานเปลี่ยวเหงาลมหนาวพัดโบกโบย
โชยกลิ่นรักจากใจอ้าย
ให้ลอยลมไปหาน้องเพื่อเป็นผ้าฝ้ายมอบไออุ่น

เฮือนแก้วใดบ่งามเท่าความดี
ที่ตัวน้องมีให้อ้ายนั้นมันงามล้ำ
บ่มีเพชรพลอยไพลินจินดาคำ
แต่เมื่อมีธรรมนำน้องก็สุขใจ

ฉัน..เชื่อว่าเธอ ยังคงรักกัน
รักมั่น ไม่เสื่อมสลาย
ไม่..จากไปไหน
วนเวียนคุ้มภัยในยามทุกข์ ยามใจตรม
ฉันเชื่อว่าเธอ คนที่อยู่บนฟ้า
ทุกกาลเวลา เธอไม่จากไปไหน
ไม่อาจมีสิ่งใด จะพลัดพรากใจเราสอง
แม้ต้องตายจากกัน ก็เพียงตัวใช่หัวใจ

จุตติจุตตัง มรณังและก็จุตติ
แม้รักกันปานใดแต่ ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ
แม้เวลาจะพรากเราจากการ รักโลภโกรธหลง
แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่างโดนลากด้วยพระสงฆ์
ระทม ตรอมตรม โศกอารมณ์ใจอาวรณ์
ฝังจิต คิดหา ยามเวลาเธออาทร
ให้รักสว่างไสวเป็นดังแสงไฟดุจทินกร
ให้รักมอบความอบอุ่น ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์

รอนแรมเรื่องรักเธอจากไปไกลอีกชาติภพ
ดวงมอญมันโศกนักอยู่แห่งใดจึงไม่ได้พบ
บ้านที่เคยมี แปล เคยไกว หมอนที่เธอเคยนอน
เหลือเพียงแค่เท่าธุลีจากดุ้นฝืนในกองฟอน
ภมรกับช่อดอกไม้ยังมีเฉาและมีจากกัน
ความเศร้าความสุขใดใดจะทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องหลัง
ชื่อว่าเธอไม่เคยจากไปและอยู่ในความจำฉัน
จะรักกันคณานับ ต่อให้ล่วงลับและดับขันธ์

ฉัน..เชื่อว่าเธอ ยังคงรักกัน
รักมั่น ไม่เสื่อมสลาย
ไม่..จากไปไหน
วนเวียนคุ้มภัยในยามทุกข์ ยามใจตรม
ฉันเชื่อว่าเธอ คนที่อยู่บนฟ้า
ทุกกาลเวลา เธอไม่จากไปไหน
ไม่อาจมีสิ่งใด จะพลัดพรากใจเราสอง
แม้ต้องตายจากกัน ก็เพียงตัวใช่หัวใจ

จุตติจุตตัง มรณังและก็จุตติ
แม้รักกันปานใดแต่ ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ
แม้เวลาจะพรากเราจากการ รักโลภโกรธหลง
แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่างโดนลากด้วยพระสงฆ์
ระทม ตรอมตรม โศกอารมณ์ใจอาวรณ์
ฝังจิต คิดหา ยามเวลาเธออาทร
ให้รักสว่างไสวเป็นดังแสงไฟดุจทินกร
ให้รักมอบความอบอุ่น ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์

จุตติจุตตัง มรณังและก็จุตติ
แม้รักกันปานใดแต่ ผลสุดท้ายกลายเป็นอัฐิ
แม้เวลาจะพรากเราจากการ รักโลภโกรธหลง
แต่ความดีนั้นยังคงอยู่แม้เรือนร่างโดนลากด้วยพระสงฆ์
ระทม ตรอมตรม โศกอารมณ์ใจอาวรณ์
ฝังจิต คิดหา ยามเวลาเธออาทร
ให้รักสว่างไสวเป็นดังแสงไฟดุจทินกร
ให้รักมอบความอบอุ่น ในยามเหน็บหนาวเป็นดังอาภรณ์

รอนแรมเรื่องรักเธอจากไปไกลอีกชาติภพ
ดวงมอญมันโศกนักอยู่แห่งใดจึงไม่ได้พบ
บ้านที่เคยมี แปล เคยไกว หมอนที่เธอเคยนอน
เหลือเพียงแค่เท่าธุลีจากดุ้นฝืนในกองฟอน
ภมรกับช่อดอกไม้ยังมีเฉาและมีจากกัน
ความเศร้าความสุขใดใดจะทิ้งเอาไว้เป็นเบื้องหลัง
ชื่อว่าเธอไม่เคยจากไปและอยู่ในความจำฉัน
จะรักกันคณานับ ต่อให้ล่วงลับและดับขันธ์

comment facebook...