คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ - น้ำแข็งไส ft.แบม ไพลิน (ຄົນຖິ່ນກັບຄົນຢູ່) คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am

Intro : / G Bm / Em D / C Bm / Am D /


Gคนหนึ่งยังฮักเดีBmยว ยังลืมบ่ลงก็ใEmจมันยังยึดเหDนี่ยว

Cความฮักนั้นยังหลBm่อเลี้ยง

ภาพเก่ายังวนเวีAmยนให้ลืมเจ้านั้นบ่Dได้


* G ใจยังคงฮักเBmธอ และแม้ว่าจะต้องเEmจอกับความเศDร้าใจ

และCยังบ่มีใคร ยBmังปิดใจไว้Am ไม่ใDห้ใครเGปิด

เหมือนว่ากาลEmเวลาบ่อาจเปลี่ยนBmใจเฮาได้

เมื่CอใจDทั้งใจยังคGอย

ไผที่ว่าเวEmลามันจะรักษBmาแผลใจ

สุดท้Cายบ่มีอิหยังดีขึ้นเDลย


** คนที่เขาถิ่มGไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหBmยั่ง

คนที่ยังเศEmร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กDลับมา

คนถิ่มไปอยู่หม่อCงใหม่ มีคนใส่ใจมันก็Bmดีกว่า

คนอยู่กะซั่วป่านหAmมา เขาไปบ่ลายังจะDหัวซา

คนที่เขาถิ่Gมไป คงไปมีไผไปตั้งBmด่นแล้ว

คนที่บ่มีEmไผ คงมีแต่เฮาที่บ่Dลืมเขา

คุณถิ่มไปอยู่หม่องใCหม่ คนบ่มีใครยังอBmยู่ที่เก่า

ที่ที่มีแต่Amเราที่เคยบอกฮักกันอยู่Dทุกวัน

ในวันที่บ่มีไผ


Instru : / G Bm / Em D / C Bm / Am D /


* G ใจยังคงฮักเBmธอ และแม้ว่าจะต้องเEmจอกับความเศDร้าใจ

และCยังบ่มีใคร ยBmังปิดใจไว้Am ไม่ใDห้ใครเGปิด

เหมือนว่ากาลEmเวลาบ่อาจเปลี่ยนBmใจเฮาได้

เมื่CอใจDทั้งใจยังคGอย

ไผที่ว่าเวEmลามันจะรักษBmาแผลใจ

สุดท้Cายบ่มีอิหยังดีขึ้นเDลย


** คนที่เขาถิ่มGไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหBmยั่ง

คนที่ยังเศEmร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กDลับมา

คนถิ่มไปอยู่หม่อCงใหม่ มีคนใส่ใจมันก็Bmดีกว่า

คนอยู่กะซั่วป่านหAmมา เขาไปบ่ลายังจะDหัวซา

คนที่เขาถิ่Gมไป คงไปมีไผไปตั้งBmด่นแล้ว

คนที่บ่มีEmไผ คงมีแต่เฮาที่บ่Dลืมเขา

คุณถิ่มไปอยู่หม่องใCหม่ คนบ่มีใครยังอBmยู่ที่เก่า

ที่ที่มีแต่Amเราที่เคยบอกฮักกันอยู่Dทุกวัน

ในวันที่บ่มีไผ


** คนที่เขาถิ่มGไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหBmยั่ง

คนที่ยังเศEmร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กDลับมา

คนถิ่มไปอยู่หม่อCงใหม่ มีคนใส่ใจมันก็Bmดีกว่า

คนอยู่กะซั่วป่านหAmมา เขาไปบ่ลายังจะDหัวซา

คนที่เขาถิ่Gมไป คงไปมีไผไปตั้งBmด่นแล้ว

คนที่บ่มีEmไผ คงมีแต่เฮาที่บ่Dลืมเขา

คุณถิ่มไปอยู่หม่องใCหม่ คนบ่มีใครยังอBmยู่ที่เก่า

ที่ที่มีแต่Amเราที่เคยบอกฮักกันอยู่Dทุกวัน

ในวันที่บ่มีไผ

เนื้อเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ - น้ำแข็งไส ft.แบม ไพลิน

คนหนึ่งยังฮักเดียวยังลืมบ่ลงก็ใจมันยังยึดเหนี่ยว
ความฮักนั้นยังหล่อเลี้ยง
ภาพเก่ายังวนเวียนให้ลืมเจ้านั้นบ่ได้

* ใจยังคงฮักเธอและแม้ว่าจะต้องเจอกับความเศร้าใจ
และยังบ่มีใครยังปิดใจไว้ ไม่ให้ใครเปิด
เหมือนว่ากาลเวลาบ่อาจเปลี่ยนใจเฮาได้
เมื่อใจทั้งใจยังคอย
ไผที่ว่าเวลามันจะรักษาแผลใจ
สุดท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเลย

** คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยั่ง
คนที่ยังเศร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลับมา
คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่
มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า
คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา

คนที่เขาถิ่มไป คงไปมีไผไปตั้งด่นแล้ว
คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่
คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า
ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน
ในวันที่บ่มีไผ

* ใจยังคงฮักเธอและแม้ว่าจะต้องเจอกับความเศร้าใจ
และยังบ่มีใครยังปิดใจไว้ ไม่ให้ใครเปิด
เหมือนว่ากาลเวลาบ่อาจเปลี่ยนใจเฮาได้
เมื่อใจทั้งใจยังคอย
ไผที่ว่าเวลามันจะรักษาแผลใจ
สุดท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเลย

** คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยั่ง
คนที่ยังเศร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลับมา
คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่
มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า
คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา

คนที่เขาถิ่มไป คงไปมีไผไปตั้งด่นแล้ว
คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่
คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า
ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน
ในวันที่บ่มีไผ

** คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยั่ง
คนที่ยังเศร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลับมา
คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่
มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า
คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา

คนที่เขาถิ่มไป คงไปมีไผไปตั้งด่นแล้ว
คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่
คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า
ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน
ในวันที่บ่มีไผ

comment facebook...