คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง - แอ้ม ชลธิชา (ดวลเพลงชิงทุน) : ซองเดอ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
A
Em
Dm
Am

Intro : / Em / D / F / Em E /
          / Am / (7Time)
          / G / Am / G / Am /มนต์ขAmลังที่คนเล่าDmขาน

ท้าวเวสสุวรGรณ ที่วัดไAmร่ขิง

กุหลาบแCดง เก้าดอกถวาย

หยิบธูปจุดไGฟ เก้าดอกบอกใจEmนิ่ง

อธิฐGานให้สมปรารถนา

วันนี้ลูกAmมา ขอพรหลายCสิ่ง

FนักEmจริงๆ ท้าวเวสไร่Gขิงได้โปรดเมตAmตา

Dmช่วยนำEmพา ให้ลูกก้าวผ่Gาน ให้ทุกด้านไAmปดี


Instru : / G / Am / G / Am /


มหาเGทพแห่งทิศAmอุดร

หนึ่งในGสี่ของท้าวจตุโลกAmบาล

ผู้คอยคุ้มGกัน หมู่มาร ภูตCผี

Dmเฝ้าขุมทรัพย์มากมี

ใครทำGดีพ่อคอยประทCาน

ลูกท่องคาAmถา

พร้อมเครื่องไหว้ มาบนDmบาน

ท้าวเวสสุวGรรณไร่ขิง ประทานAmพร

ท้าวเวสสุวGรรณวัดไร่ขิง ประทานAmพร


อิติปิโCส ภะคะAmวา ยมCมะ ราชาAmโน

ท้าวเCวสสุวรรณDmโณ

มะระGนัง สุFขัง อะหัง สุคะEmโต

นะAmโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณDmโณ

Fาตุ มEmหาราชิกาAm

ยักขะ พันCตา Eภัท GภูริโตAm

เวสสะ พุสะ พุทDmธัง อะระGหัง พุทEmโธ

ท้าวเCวสสุวรรณDmโณ นะโGม พุทธา Amยะ

สาธุ Dmสาธ..ุ Gสา..ธุAm


Instru : / G / Am / G / Am /


ประดิษAmฐานลานหน้าเจDmดีย์

คอยทำหน้าGที่ปกป้องพระศาAmสนา

คุ้มครCอง องค์พ่อไร่ขิง

ปัดสิ่งไม่Gดี ไม่ให้มีEmมาร

คอยโผดผGาย ช่วยผู้ขัดสน

ที่มาไหว้Amบน ชนะจนพ้นCผ่าน

Fทพ แห่งเมืองสามพEmราน

ผู้คนเล่าขGาน ท้าวเวสสุวรรณไร่Amขิง

Dmเทพแห่งแดนสามพEmราน

ลูกมาบนบGาน ท้าวเวสสุวรรณ วัดไAmร่ขิง


Instru : / A / A / A / Am /
            / Am / Am / G /
            / G / G / Am / C /
            / F / Em / G / Am /
            / Dm / Em / G / Am /
            / G / Am / G / Am /มหาเGทพแห่งทิศAmอุดร

หนึ่งในGสี่ของท้าวจตุโลกAmบาล

ผู้คอยคุ้มGกัน หมู่มาร ภูตCผี

Dmเฝ้าขุมทรัพย์มากมี

ใครทำGดีพ่อคอยประทCาน

ลูกท่องคาAmถา

พร้อมเครื่องไหว้ มาบนDmบาน

ท้าวเวสสุวGรรณไร่ขิง ประทานAmพร

ท้าวเวสสุวGรรณวัดไร่ขิง ประทานAmพร


อิติปิโCส ภะคะAmวา ยมCมะ ราชาAmโน

ท้าวเCวสสุวรรณDmโณ

มะระGนัง สุFขัง อะหัง สุคะEmโต

นะAmโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณDmโณ

Fาตุ มEmหาราชิกาAm

ยักขะ พันCตา Eภัท GภูริโตAm

เวสสะ พุสะ พุทDmธัง อะระGหัง พุทEmโธ

ท้าวเCวสสุวรรณDmโณ นะโGม พุทธา Amยะ

สาธุ Dmสาธ..ุ Gสา..ธุAm


Outro : / G / Am / G / Am G Am /

เนื้อเพลง ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง - แอ้ม ชลธิชา (ดวลเพลงชิงทุน) : ซองเดอ

มนต์ขลังที่คนเล่าขาน
ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไร่ขิง
กุหลาบแดง เก้าดอกถวาย
หยิบธูปจุดไฟ เก้าดอกบอกใจนิ่ง
อธิฐานให้สมปรารถนา
วันนี้ลูกมา ขอพรหลายสิ่ง
หนักจริงๆ ท้าวเวสไร่ขิงได้โปรดเมตตา
ช่วยนำพา ให้ลูกก้าวผ่าน ให้ทุกด้านไปดี

มหาเทพแห่งทิศอุดร
หนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาล
ผู้คอยคุ้มกัน หมู่มาร ภูตผี
เฝ้าขุมทรัพย์มากมี
ใครทำดีพ่อคอยประทาน
ลูกท่องคาถา
พร้อมเครื่องไหว้ มาบนบาน
ท้าวเวสสุวรรณไร่ขิง ประทานพร
ท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง ประทานพร

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะ ราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระนัง สุขัง อะหัง สุคะโต
นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ
จาตุ มหาราชิกา
ยักขะ พันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธา ยะ
สาธุ สาธุ สา..ธุ

ประดิษฐานลานหน้าเจดีย์
คอยทำหน้าที่ปกป้องพระศาสนา
คุ้มครอง องค์พ่อไร่ขิง
ปัดสิ่งไม่ดี ไม่ให้มีมาร
คอยโผดผาย ช่วยผู้ขัดสน
ที่มาไหว้บน ชนะจนพ้นผ่าน
เทพ แห่งเมืองสามพราน
ผู้คนเล่าขาน ท้าวเวสสุวรรณไร่ขิง
เทพแห่งแดนสามพราน
ลูกมาบนบาน ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ขิง

มหาเทพแห่งทิศอุดร
หนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาล
ผู้คอยคุ้มกัน หมู่มาร ภูตผี
เฝ้าขุมทรัพย์มากมี
ใครทำดีพ่อคอยประทาน
ลูกท่องคาถา
พร้อมเครื่องไหว้ มาบนบาน
ท้าวเวสสุวรรณไร่ขิง ประทานพร
ท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิง ประทานพร

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะ ราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระนัง สุขัง อะหัง สุคะโต
นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ
จาตุ มหาราชิกา
ยักขะ พันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธา ยะ
สาธุ สาธุ สา..ธุ

comment facebook...